Winenews, August 2018 (IT)

Identità Golose, August 2018 (IT)

Ville e Casali, July 2018 (IT)

Wein& Markt, June 2018 (DE)

Cucine d’Italia, June 2018 (IT)

The Florentine, June 2018 (EN)